CÂU CHUYỆN “BÓP NÁT QUẢ CAM” – Văn Kể Chuyện – Lớp 2

 GỢI Ý:
1.    Đoạn 1: Vào thời kì nhà Trần, giặc Nguyên ở Phương Bắc cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Trông thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản căm giận vô cùng

Đoạn 2: Trước tình hình đó, nhà Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết định gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi mãi không được, cậu bé liều chết, xô mấy người lính ngã chúi, rồi xăm xăm xuống bến. Quốc Toản bị quân lính vây kín, cậu giận quá, tuốt gươm quát lớn:
–    Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.

3.    Đoạn 3: Đúng lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ. Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền hóng mát. Quốc Toản chạy đến trước mặt Vua, quỳ xuống tâu:
–    Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!
Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy xin chịu tội. Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy rồi ôn tồn nói:
–    Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em ta còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

4.    Đoạn 4: Quốc Toản tạ ơn vua, rồi lẳng lặng bước lên bờ mà trong lòng còn quá ấm ức: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le xâm chiếm nước ta cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Quả cam cũng đã nát ra tự bao giờ không biết.